Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Zasady składania i realizacji zamówień w ramach serwisu Dabbas.pl

Niniejszy dokument określa warunki zawierania umów sprzedaży środków spożywczych przeznaczonych do bieżącego spożycia dostarczanych przez Dabbas sp. z o.o. podczas częstych i regularnych objazdów m.in. do miejsca pracy Konsumenta.

§ 1 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Spółką, za pośrednictwem Serwisu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto Prepaid - funkcjonalność Konta Użytkownika pozwalająca na przedpłatę pieniędzy na poczet przyszłych Zamówień. Warunki korzystania z Konta Prepaid określa Regulamin Serwisu.
 3. Konto Użytkownika - funkcjonalność Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi m.in. złożenie Zamówienia poprzez Serwis. Warunki korzystania z Konta Użytkownika określa Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu Dabbas.pl
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Serwis - serwis prowadzony przez Spółkę pod adresem www.dabbas.pl
 6. Spółka – Dabbas sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541283, nr NIP 9571076828, REGON 360679978 o kapitale zakładowym 120 000 zł.
 7. Użytkownik - każdy podmiot, który zaakceptował Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu Dabbas.pl i posiada aktywne Konto Użytkownika .
 8. Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu, którego przedmiotem jest świadczenie usług gastronomicznych przez Spółkę, w ramach których Spółka w uzgodnionym terminie, podczas dokonywanych przez siebie objazdów, dostarcza Użytkownikowi środki spożywcze (w tym posiłki przeznaczone do podgrzania i bieżącego spożycia w miejscu pracy Użytkownika).
 9. Regulamin Serwisu - Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu Dabbas.pl, dostępny pod adresem https://dabbas.pl/terms

§ 2 Dane Spółki

 1. Adres pocztowy: ul. Kielnieńska 191, 80-299 Gdańsk
 2. Adres e-mail: admin@dabbas.pl
 3. Numer telefonu: 534053688
 4. Zalecanym sposobem kontaktowania się Użytkownika ze Spółką jest kontakt emailowy z wykorzystaniem danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Składanie Zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Użytkowników, za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 2. Zamówienie należy złożyć i opłacić najpóźniej do godziny 4:30 w dzień dostawy.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia obejmującego kilka dni termin, o którym mowa w ustępie 2, określa się w odniesieniu do dnia, w którym ma zostać zrealizowana pierwsza dostawa w ramach danego Zamówienia.
 4. Użytkownik może skorzystać z aktualnie obowiązujących w Serwisie ofert specjalnych. Informacje o takich ofertach będą dostępne na stronach Serwisu.

§ 4 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składa się łączny koszt zamówionych posiłków oraz usług dodatkowych, na które zdecyduje się Użytkownik.
 3. Dostawa Zamówienia, dokonywana jest wyłącznie na adresy podane w Serwisie i odbywa się na koszt Użytkownika.
 4. Koszt dostawy widnieje przy wyborze placówki oraz przy podsumowaniu zamówienia. Koszt dostawy zostanie doliczony w podsumowaniu zamówienia.
 5. W przypadku złożenia przez różnych Użytkowników Zamówień do tej samej Lokalizacji na ten sam dzień, koszt dostawy zostanie rozłożony równo pomiędzy tych Użytkowników, niezależnie od wartości poszczególnych Zamówień.
 6. W przypadku gdy po opłaceniu Zamówienia przez Użytkownika zmniejszy się koszt dostawy jego Zamówienia ze względu na sytuację, o której mowa w ust. 5 Spółka zwróci Użytkownikowi właściwą kwotę na Konto Prepaid w Serwisie.
 7. Przeliczenie kosztów dostawy i odpowiedni zwrot nastąpi automatycznie w dniu realizacji zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. Za Zamówienie złożone w Serwisie należy zapłacić z góry, bezpośrednio po jego złożeniu, przy wykorzystaniu metod płatności wskazanych w ustępie 3.
 2. Zamówienia nieopłacone w terminie określonym w § 3 ust. 2 i 3 nie będą przez Spółkę realizowane, a środki wpłacone po tym terminie zostaną Użytkownikowi zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W Serwisie dostępne są następujące metody płatności:
  1. ) płatność przy wykorzystaniu rachunku bankowego Użytkownika za pośrednictwem mechanizmów płatności dostępnych w Serwisie;
  2. ) płatność przy wykorzystaniu karty płatniczej Użytkownika za pośrednictwem mechanizmów płatności dostępnych w Serwisie;
  3. ) płatność z Konta Prepaid Użytkownika.
 4. Szczegółowa lista akceptowanych form płatności (w tym rodzaje akceptowanych kart płatniczych), o których mowa w ustępie 3 lit. a i b dostępna jest w Serwisie.

§ 6 Wykonanie umowy

 1. Spółka realizuje wyłącznie Zamówienia opłacone zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszych zasad.
 2. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w dniach określonych na stronach Serwisu.
 3. Dostarczanie Zamówień odbywa się od godziny 8:00 do godziny 13:00.
 4. Realizacja Zamówień odbywa się do biur na terenie Trójmiasta i okolic, których dokładne lokalizacje podane są na stronach Serwisu.
 5. Zamówienia dostarczane są do recepcji firmy, która została podana przez Użytkownika jako adres dostawy Zamówienia.
 6. Podając adres firmy jako adres dostawy dla Zamówienia Użytkownik zapewnia, że osoba czynna w recepcji wskazanej przez Użytkownika firmy będzie uprawniona do odbioru Zamówienia w imieniu Użytkownika, w godzinach określonych w ustępie 3 oraz dokona takiego odbioru.
 7. W momencie dostarczenia posiłku do recepcji Użytkownik otrzyma od Spółki, na numer telefonu podany w Koncie Użytkownika, wiadomość SMS z informacją o tym fakcie.
 8. Spółka jest zobowiązana do dostarczenia towarów bez wad.

§ 7 Brak możliwości odstąpienia od umowy

 1. Ponieważ w ramach umowy świadczone są wyłącznie usługi w zakresie gastronomii, których dzień lub okres świadczenia jest oznaczony w umowie i indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem, a przedmiotem Zamówienia jest żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia -Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu.

§ 8 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Użytkownik ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 w odniesieniu do reklamacji składanej przez Przedsiębiorcę.
 2. Przedsiębiorca traci uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomi Spółki o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż do 4 godzin od dostarczenia przez Spółkę towaru do recepcji. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy tylko jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 4 godzin od otrzymania towaru, a Przedsiębiorca poinformuje Spółkę o wadzie niezwłocznie.
 3. Przedsiębiorcy korzystającemu z rękojmi przysługują wyłącznie następujące uprawnienia:
  1. ) żądanie wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad,
  2. ) żądanie usunięcia wady.
 4. Reklamację dotyczącą wady towaru należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail, pisemnie na adres Spółki lub zgłosić telefonicznie korzystając z danych Spółki podanych w § 2 niniejszych zasad korzystania z Serwisu.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Spółce w związku z korzystaniem z Serwisu jest Spółka.
 2. Spółka przetwarza dane Użytkowników w celu świadczenia usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności Serwisu dostępnej pod adresem https://dabbas.pl/privacy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana poprzez Serwis dotyczy konkretnego i jednorazowego Zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji niniejszych zasad.