Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu Dabbas.pl

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług przez Dabbas Sp. z o.o.

§ 1 Definicje

 1. Konto Prepaid - funkcjonalność Konta Użytkownika pozwalająca na przedpłatę pieniędzy na poczet przyszłych Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Konto Użytkownika - funkcjonalność Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi m.in. złożenie Zamówienia poprzez Serwis.
 3. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem www.dabbas.pl
 4. Spółka – Dabbas sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541283, NIP 9571076828, REGON 360679978 o kapitale zakładowym 120 000 zł.
 5. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze Serwisu, który zaakceptował niniejszy regulamin.
 6. Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu. Zasady składania i realizacji Zamówień zostały określone w Zasadach składania i realizacji zamówień w ramach serwisu Dabbas.pl

§ 2 Dane Spółki

 1. Adres pocztowy: ul. Kielnieńska 191, 80-299 Gdańsk
 2. Adres e-mail: admin@dabbas.pl
 3. Numer telefonu: 534053688
 4. Zalecanym sposobem kontaktowania się Użytkownika ze Spółką jest kontakt emailowy z wykorzystaniem danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika można założyć poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, po akceptacji niniejszego regulaminu. Konto Użytkownika prowadzone jest dla Użytkownika bezpłatnie.
 2. Poprzez Konto Użytkownika Użytkownik może m.in. przeglądać historię zamówień, zasilić Konto Prepaid, a także pobrać rachunek za Zamówienie.
 3. Środki na Koncie Prepaid stanowią przedpłatę na poczet przyszłych Zamówień w Serwisie, a ich wysokość jest widoczna dla Użytkownika.
 4. Zasilenia Konta Prepaid można dokonać przelewem, przy wykorzystaniu rachunku bankowego Użytkownika, za pośrednictwem mechanizmów płatności dostępnych w Serwisie.
 5. Minimalna kwota zasilenia Konta Prepaid wynosi 50 złotych, a maksymalna 1000 złotych.
 6. Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz telefon komórkowy z możliwością odbierania wiadomości SMS.

§ 4 Newsletter

 1. Użytkownik może skorzystać z bezpłatnej usługi Newsletter, która polega na przesyłaniu przez Spółkę, drogą elektroniczną, na adres e-mail lub numer telefonu podane w Koncie Użytkownika, informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) dotyczących Serwisu.
 2. Dla skorzystania z Newslettera niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz urządzenie telefoniczne z możliwością odbierania wiadomości SMS.
 3. Użytkownik może uruchomić usługę Newsletter w momencie zakładania Konta Użytkownika lub w późniejszym terminie poprzez Konto Użytkownika
 4. Wiadomości w ramach usługi Newsletter będę wysyłane na adresy oraz numery podane w Koncie Użytkownika.
 5. Użytkownik może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail Spółki podany w § 2.
 6. Złożenie przez Użytkownika Spółce oświadczenia o wypisaniu się z Newslettera skutkować będzie niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Spółkę usług drogą elektroniczną uregulowanych w niniejszym regulaminie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail podany w § 2 niniejszego regulaminu.
 2. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Spółce w związku z korzystaniem z Serwisu jest Spółka.
 2. Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu świadczenia Usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności Serwisu dostępnej pod adresem https://dabbas.pl/privacy.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia z tego powodu jakichkolwiek kosztów wysyłając na adres e-mail Spółki określony w § 2 wiadomość z informacją o rezygnacji z Konta Użytkownika.
 3. Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie po rezygnacji Użytkownika, a umowa rozwiązana.
 4. W przypadku gdy w momencie rozwiązania umowy Użytkownik ma niezrealizowane Zamówienia - ich realizacja odbywa się na dotychczasowych warunkach.
 5. W przypadku rozwiązania umowy środki wpłacone przez Użytkownika na Konto Prepaid w Serwisie zostaną zwrócone Użytkownikowi, w terminie 7 dni od jej rozwiązania, na rachunek bankowy Użytkownika.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn, tj. modernizacji Serwisu i zmiany przepisów prawa mającej wpływ na świadczenie tej usługi przez Spółkę.
 7. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany w Koncie Użytkownika, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 8. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie - przyjmuje się, że akceptuje je.
 9. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien przekazać informację o tym na adres e-mail podany w § 2, co będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian, a także zwrotem środków zgromadzonych na Koncie Prepaid na zasadach określonych w ustępie 5.