Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu Dabbas.pl

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług przez Dabbas Sp. z o.o.

§ 1 Definicje

 1. Konto Prepaid - funkcjonalność Konta Użytkownika pozwalająca na przedpłatę pieniędzy na poczet przyszłych Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Konto Użytkownika - funkcjonalność Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi m.in. złożenie Zamówienia poprzez Serwis.
 3. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem www.dabbas.pl
 4. Spółka – Dabbas sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541283, NIP 9571076828, REGON 360679978 o kapitale zakładowym 120 000 zł.
 5. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze Serwisu, który zaakceptował niniejszy regulamin.
 6. Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu. Zasady składania i realizacji Zamówień zostały określone w Zasadach składania i realizacji zamówień w ramach serwisu Dabbas.pl

§ 2 Dane Spółki

 1. Adres pocztowy: ul. Kielnieńska 191, 80-299 Gdańsk
 2. Adres e-mail: admin@dabbas.pl
 3. Numer telefonu: 534053688
 4. Zalecanym sposobem kontaktowania się Użytkownika ze Spółką jest kontakt emailowy z wykorzystaniem danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika można założyć poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, po akceptacji niniejszego regulaminu. Konto Użytkownika prowadzone jest dla Użytkownika bezpłatnie.
 2. Poprzez Konto Użytkownika Użytkownik może m.in. przeglądać historię zamówień, zasilić Konto Prepaid, a także pobrać rachunek za Zamówienie.
 3. Środki na Koncie Prepaid stanowią przedpłatę na poczet przyszłych Zamówień w Serwisie, a ich wysokość jest widoczna dla Użytkownika.
 4. Zasilenia Konta Prepaid można dokonać przelewem, przy wykorzystaniu rachunku bankowego Użytkownika, za pośrednictwem mechanizmów płatności dostępnych w Serwisie.
 5. Minimalna kwota zasilenia Konta Prepaid wynosi 50 złotych, a maksymalna 1000 złotych.
 6. Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz telefon komórkowy z możliwością odbierania wiadomości SMS.

§ 4 Newsletter

 1. Użytkownik może skorzystać z bezpłatnej usługi Newsletter, która polega na przesyłaniu przez Spółkę, drogą elektroniczną, na adres e-mail lub numer telefonu podane w Koncie Użytkownika, informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) dotyczących Serwisu.
 2. Dla skorzystania z Newslettera niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz urządzenie telefoniczne z możliwością odbierania wiadomości SMS.
 3. Użytkownik może uruchomić usługę Newsletter w momencie zakładania Konta Użytkownika lub w późniejszym terminie poprzez Konto Użytkownika
 4. Wiadomości w ramach usługi Newsletter będę wysyłane na adresy oraz numery podane w Koncie Użytkownika.
 5. Użytkownik może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail Spółki podany w § 2.
 6. Złożenie przez Użytkownika Spółce oświadczenia o wypisaniu się z Newslettera skutkować będzie niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Spółkę usług drogą elektroniczną uregulowanych w niniejszym regulaminie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail podany w § 2 niniejszego regulaminu.
 2. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Spółce w związku z korzystaniem z Serwisu jest Spółka.
 2. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika oraz zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do korzystania ze świadczonych przez Spółkę usług, o których mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia z tego powodu jakichkolwiek kosztów wysyłając na adres e-mail Spółki określony w § 2 wiadomość z informacją o rezygnacji z Konta Użytkownika.
 3. Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie po rezygnacji Użytkownika, a umowa rozwiązana.
 4. W przypadku gdy w momencie rozwiązania umowy Użytkownik ma niezrealizowane Zamówienia - ich realizacja odbywa się na dotychczasowych warunkach.
 5. W przypadku rozwiązania umowy środki wpłacone przez Użytkownika na Konto Prepaid w Serwisie zostaną zwrócone Użytkownikowi, w terminie 7 dni od jej rozwiązania, na rachunek bankowy Użytkownika.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn, tj. modernizacji Serwisu i zmiany przepisów prawa mającej wpływ na świadczenie tej usługi przez Spółkę.
 7. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany w Koncie Użytkownika, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 8. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie - przyjmuje się, że akceptuje je.
 9. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien przekazać informację o tym na adres e-mail podany w § 2, co będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian, a także zwrotem środków zgromadzonych na Koncie Prepaid na zasadach określonych w ustępie 5.